Списък на основните трудове на професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева

Настоящите справки, поръчани от Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева“ , биха могли да се използват от всеки, който пише научен труд в областта на Сугестопедията.
Те служат като ориентир за значимостта на престижа и популярността на труда на професор доктор Георги Лозанов по света.

Някои от областите, в които се цитират неговите трудове са:

 1. културно наследство
 2. чуждо-езиково обучение
 3. математика
 4. театрална педагогика
 5. английски за академични цели
 6. чуждоезиково обучение в университет
 7. приложна лингвистика
 8. учителска професия
 9. обучение на деца със специални потребности
 10. организация на познанието в предприятието – до 37
 11. обучение в мултикултурна среда на деца от предучилищна възраст
 12. теория на информацията
 13. обучение на персонала
 14. взаимоотношения човек – компютър
 15. психоакустика
 16. организация на класната стая
 17. чуждоезиково обучение на дистанция
 18. видео игри и демокрация
 19. изкуствен интелект
 20. изучаване на английска литература
 21. парламентарните избори в България
 22. гимназиално обучение
 23. гражданско образование
 24. влиянието на Моцарт върху активността на мозъка при обучение
 25. неврофизиология
 26. медицински испански
 27. интернет обучение
 28. социална психология
 29. музиката при раждане
 30. педагогическа психология
 31. лечение на бруксизъм
 32. обучение на четене на африканските деца – въздействието на бароковата и африканска музика
 33. справяне с болката
 34. капитализъм и демокрация
 35. музикотерапия
 36. обучение на учителите
 37. стилове на творческо решаване на проблемите
 38. компютърно обучение на правопис
 39. невронауки
 40. психиатрия
 41. политически и обществени науки
 42. скрити резерви на човешкия потенциал
 43. невролингвистика
 44. ръководителски стилове за взимане на решения
 45. автогенен тренинг

Някои от държавите, в които са цитирани неговите трудове са:

 • Австрия
 • България
 • Великобритания
 • Германия
 • Иран
 • Испания
 • Канада
 • Китайска Народна Република
 • Куба
 • Латвия
 • ОАЕ
 • Португалия
 • Румъния
 • Русия
 • Турция
 • Съветски Съюз
 • Съединени Щати
 • Сърбия
 • Украйна
 • Чили
 • ЮАР

Списък на цитиранията на публикациите на професор доктор Георги Кирилов Лозанов за периода 1966-2022 година.

Списъкът е изготвен от НАЦИД, Дирекция "Научно-техническа и педагогическа библиотека", 28.03.2022

Цитирано в:

 

1. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina- Tsoncheva/publication/ 335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/ 5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf


2. Янакиева, Е. К. Функции искусства в суггестопедическо-десуггестивной концепции учебного процесса. // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2016, No 1, с. 47-56. ISSN 2303-9744.

Достъпно на: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-iskusstva-v-suggestopedichesko- desuggestivnoy-kontseptsii-uchebnogo-protsessa/viewer

Цитирано в:

 

3. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina- Tsoncheva/publication/ 335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/ 5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf

Цитирано в:

4. Терлемезян, Х. Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. // Езиков свят-Orbis Linguarum, 2007, No 3, с. 117-123. ISSN 1312-0484.

Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=233017

Цитирано в:

 

5. Терлемезян, Х. Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. // Езиков свят-Orbis Linguarum, 2007, No 3, с. 117-123. ISSN 1312-0484.

Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=233017

Цитирано в:

 

6. Ангел, В. И., Доморацкая, Н. И., Доморацкий, И. О., Роженок, В. Е., Роженок, Г. В. Способ интенсивного обучения иностранному языку. Патент на изобретение, номер патента: RU 2088266 C1, 1997.

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=38071130

Цитирано в:

 

7. Castaneda, A.E., Lopez, G.G. Paradigmatic voices and emergencies of teachers in Latin America. – In: Educacion e investigacion: comprensiones desde la epistemologia y el saber, 2018, p. 83-115. ISBN 978-958-782-124-6. [Web of science]

Цитирано в:

 

8. Ангелова, А.Д. Позитивное образование при использовании инновативных моделеи в школе. // Балканско научно обозрение, 3, 2019, No 4, с. 15-18. ISSN 2603-4867.

Достъпно на: https://cyberleninka.ru/article/n/pozitivnoe-obrazovanie- pri-ispolzovanii-innovativnyh-modelei-v-shkole/viewer

 

9. Вознюк О.В. Новітні нетрадиційні методичні напрямки викладання іноземних мов. – В: Теорія та методика викладання філологічних дисциплін : наук.-метод. матеріали. Житомир: ЖВІРЕ, 2005. Вип. 14. с. 69-80.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/22797/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E %D0%BA_%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE %D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.PDF

 

10. Вознюк О.В. Психологічні чинники ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. – В: Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Житомир: Видво ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. с. 144- 152.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/22798/1/%D0%92%D0%BE %D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E.PDF

 

11. Вознюк О.В. Синергетичний підхід до вивчення англійської мови. – В: Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. с. 163-180.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/22792/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E %D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%B8%D0%BD %D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.PDF

 

12. Вознюк, О. Педагогічна дія як психологічний феномен. – В: Освіта для сучасності – Edukacja dla wspolezesnosci : Зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство “Польща- Україна”, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів мед. ун-тів Європи; редкол. В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало Ф. Шльосек (заст. голови) Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалка [та ін.] (члени редколегії). – Київ : Вид-во НПУ імені М. П, Драгоманова, 2015. с. 542-550.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/26427/1/%D0%92%D0%BE %D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_2014-2015.pdf

 

13. Вознюк, О.В. Апроксимально-аналітичний метод навчання іноземних мов. Житомир: Волинь, 1998. (випр. та доповдено 2017) 74 с. ISBN 966-7390-02-5.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/25670/1/%D0%92%D0%BE %D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD %D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%BC %D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%202017.pdf

 

14. Дубасенюк О.А., Вознюк О.В. Методологічні засади психологічних чинників ефективної педагогічної дії: спроба системного аналізу. – В: Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії : зб.наук.праць у 2-х ч. Ч. 1. Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. с. 46-69. Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/8553/1/%D0%9C %D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93_ %D0%A7%D0%9D_ %20%D0%97%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%98%20%D0%9F %D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93_ %D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%9D %D0%98%D0%9A_%D0%92%20%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%9A %D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%9F %D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93_%D0%A7%D0%9D %D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E %D0%91%D0%90%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C %D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B_ %D0%97%D0%A3.pdf

 

15. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834.

[Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

16. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science] Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

17. Рожнатовський, Б.М. Деякі аспекти використання сугестопедичного методу активізації навчально-виховного процесу. // Вісник Національного університету оборони України, 2014, No 6, с. 161-166.

Достъпно на: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnaou_2014_6_30.pdf

 

18. Сорока, О. Сугестивна лінгвопедагогіка як ефективний метод вивчення іноземних мов. – В: УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, с. 165-168. Львів, 2020.

Достъпно на: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A 0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A3%D0%BA %D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0- %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83- %D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf#page=166

 

19. Съвременни методи и информационно-комуникационни технологии в обучението по чужд език / Гинка Димитрова и др.; ред. Р. Стоянова, М. Панчева. – Варна [т.е. София] : ИК Богианна, 2012. 250 с.

Достъпно на: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51570116/Monograph-with-cover-page-v2.pdf? Expires=1646215152&Signature=ZiBCCSIHRvYz4Yrflu422zKTFVIWvcboVOoQu VbJILI7oBINznAoHaJ82RyRvspEfIHYCbj7uIiHNjgPQyAmNTdkL2ReR4iX05dZr5t -Jyp5SyZ93XpwVDRf3J2- aGBTDsfqetOPO9hl6oRRkMiIqKWDKRUIpcq64cwVCK455EtBZ1bN6le~VjaQcNv sw8XheFhB41u- y9rS~mf22yE0X0paQENc2bK2Bp7RgibeEum7C68maiUCjkJ5JjM19v3ciVkJX3qN0 GUxAxoEDiIzVcKyzcGWoHsTDYPF1rtEqGrSFbEx- gBBUz53JhMDgkR1~0SEAFX8kife4hOGKxIZyA__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

 

20. Терлемезян, Х. Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. // Езиков свят-Orbis Linguarum, 2007, No 3, с. 117-123. ISSN 1312-0484. Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=233017

 

21. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina- Tsoncheva/publication/ 335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/ 5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf

 

22. Garov, K., Georgiewa, S., Koleva, E., Angelov, A. Integrative relationships in the competent approach in mathematics and information technology training. // Mathematics and Informatics, 60, 2017, No 5, p. 439-449. ISSN 1310-2230. [Web of science]

 

23. Kaskova, M., Chernova, N., Ustinova, O. Intensification methods in teaching a second foreign language. – In: EDULEARN19: 11TH International Conference on Education and New Learning Technologies, 2019, p.358-367. ISSN 2340-1117. [Web of science]

 

24. Kozlovska, G., Furman, A., Kolesnichenko, N., Kharchenko, N., Halatsyn, K., Matorina, N. Psychological Research of the Ability to Foreign Languages Acquisition. // Estudios de Economia Aplicada, 39, 2021, No 5. ISSN 1133-3197. DOI 10.25115/eea.v39i5.4765. [Web of science]

 

25. Kurbakova, M. Project-based learning and teaching (Moscow polytech experience). // Strategies for policy in science and education-Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika, 28, 2020, No 3, p. 273-281. ISSN 1310-0270. [Web of science]

 

26. Kurbakova, M.A. Ways to optimize the process of learning a foreign language (the modern use of psychotherapeutic method of dr. Lozanov). // Yazyk i Kultura- Language and Culture, 2016, No 35, p. 137-145. ISSN 1999-6195. DOI 10.17223/19996195/35/12. [Web of science]

 

27. Mladenova, M. Intensive methods used in english language learning in the primary school. // KNOWLEDGE-International Journal, 23, 2018, No 5, p. 1361-1366. ISSN 1857-923X. Достъпно на: http://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3428/3426

 

28. Petrivnyaya, I.V. Integrative-intensive foreign-language course – psychological- aspects of future teachers personal development. // Voprosy psikhologii, 1991, No 6, p. 59-66. ISSN 0042-8841. [Web of science]

 

29. Zenker, E.R., Frey, D.Z. Relaxation helps less capable students. // Journal of Reading, 28, 1985, No 4, p. 342-344. ISSN 0022-4103. [Web of science]

 

Цитирано в:

 

32. Скляр П.П., Левченко О.О. Сугестопедія: до теорії та методологічних підходів дослідження. – В: Современные проблемы коррекционного образования, логопедии, педагогики и психологической помощи: сборник материалов ІІ Международной научно-практической конференции для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, 30 марта 2016 г. Луганск, 2016.

Достъпно на: https://dspace.lgpu.org/bitstream/123456789/3062/2/2016_ %201.pdf#page=76

 

33. Скляр, П. П. Гуманістичний підхід в освіті: теоретико-методологічний аспект дослідження соціально-психологічних технологій. // Педагогика и психология: теория и практика, 2016, No 3/4, с. 151-165.

Достъпно на: http://ped.dahluniver.ru/media/scientific%20journal_%E2%84%963-4-(5)2016-_ %D0%B3%D0%BE%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%BA %D0%B5%D1%82.pdf#page=151

 

34. Скляр, П. П. Сугетостопедия: концепции, принципы и методы раскрытия резервов развития ученической молодежи. // Педагогика и психология: теория и практика, 2016, No 1, с. 146-163. ISSN 2524-2539.

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=32431883

 

35. Скляр, П. П. Теоретико-методологічний аспект дослідження соціально- психологічних технологій. // Педагогика и психология: теория и практика, 2017, No 1, с. 103-116.

Достъпно на: http://ped.dahluniver.ru/media/scientific %20journal_1%20(6)_2017.pdf#page=103

 

36. Скляр, П. П., Левченко, А. Е. Информационно-образовательные технологии и метод суггестии как резерв в развитии продуктивного образовательного процесса: теоретико-методологический аспект. // Письма в Эмиссия. Оффлайн, 2017, No 2, с. 2491. ISSN 1997-8588.

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp? id=32782884

Цитирано в:

 

37. Салімон, В. М. Використання художнього слова як засобу кращого запам’ятовування інформації на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 20, 2014, с. 111-114. ISSN 2409-3173.

Достъпно на: https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/download/2796/2536

Цитирано в:

 

38. Lafford, B.A. Second language acquisition reconceptualized? The impact of Firth and Wagner (1997). // Modern Language Journal, 91, 2007, p. 735-756. ISSN 0026-7902. DOI 10.1111/j.1540-4781.2007.00666.x.

Цитирано в:

 

39. Илчева, Ю. Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физика. – В: Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Т. 56, Св. IV: Хуманитарни и стопански науки, 2013 г. ISSN 1312- 1820.

Достъпни на: https://obuch.info/sugestopediyata-kato-schetanie-ot-tradicii-i- inovaciya-v-obuch.html

Цитирано в:

 

40. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

 

41. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

Цитирано в:


42. Руденко, М. В. Кущенко, О.І. Сугестопедична технологія навчання як одна з сучасних освітніх методик вищої школи. – В: Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: збірник матеріалів всеукраїнського круглого столу. Київ 2018.

Достъпно на: www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/03/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%A2I%D0%9B-%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90-2018-%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BDi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8.pdf#page=150


43. Скляр, П. П. Гуманістичний підхід в освіті: теоретико-методологічний аспект дослідження соціально-психологічних технологій. // Педагогика и психология: теория и практика, 2016, No 3/4, с. 151-165.

Достъпно на: http://ped.dahluniver.ru/media/scientific%20journal_%E2%84%963-4-(5)2016-_ %D0%B3%D0%BE%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%BA %D0%B5%D1%82.pdf#page=151


44. Скляр, П. П. Теоретико-методологічний аспект дослідження соціально- психологічних технологій. // Педагогика и психология: теория и практика, 2017, No 1, с. 103-116.

Достъпно на: http://ped.dahluniver.ru/media/scientific %20journal_1%20(6)_2017.pdf#page=103

Цитирано в:


45. Рудич, О.О. Мова в сучасному науково-методичному контексті. – В: Мова як багаторівнева система й лінгводидактичні засади вивчення української та іноземних мов. Полтава, 2018. ISBN 978-966-2538-61-8.

Достъпно на: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/9599/1/Mova_jak_bagatorivneva. pdf#page=222


46. Съвременни методи и информационно-комуникационни технологии в обучението по чужд език / Гинка Димитрова и др.; ред. Р. Стоянова, М. Панчева. – Варна [т.е. София] : ИК Богианна, 2012 ([Панагюрище] : Раум). 250 с.

Достъпно на: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51570116/Monograph-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1646215152&Signature=ZiBCCSIHRvYz4Yrflu422zKTFVIWvcboVOoQuVbJILI7oBINznAoHaJ82RyRvspEfIHYCbj7uIiHNjgPQyAmNTdkL2ReR4iX05dZr5t-Jyp5SyZ93XpwVDRf3J2-aGBTDsfqetOPO9hl6oRRkMiIqKWDKRUIpcq64cwVCK455EtBZ1bN6le~VjaQcNvsw8XheFhB41u-y9rS~mf22yE0X0paQENc2bK2Bp7RgibeEum7C68maiUCjkJ5JjM19v3ciVkJX3qN0GUxAxoEDiIzVcKyzcGWoHsTDYPF1rtEqGrSFbEx-gBBUz53JhMDgkR1~0SEAFX8kife4hOGKxIZyA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


47. Dalbergenova, L., Akhmetova, A. Active methods of teaching a foreighn language in higher educational institutions. // International independent scientific journal, 1, 2019, No4, с. 17-20. ISSN 3547-2340.

Достъпно на: http://www.iis-journal.com/wp- content/uploads/2019/05/IISJ_4_2.pdf#page=17


48. Mladenova, M. Intensive methods used in english language learning in the primary school. // KNOWLEDGE-International Journal, 23, 2018, No 5, p. 1361-1366. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3428/3426

Цитирано в:

49. Константинова Т.М. Особливості сугестивного методу при навчанні іноземної мови майбутніми фахівцями морської галузі. – В: Сучасні підходи до високоефективного використання засобів транспорту: Збірник тез доповідей10 міжнародна науково-практична конференція. Ізмаїл, 2019. ISBN 978-966-488- 208-5.

Достъпно на: https://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/X- %D0%9C%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E %D0%94%D0%9D%D0%90-%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E %D0%92%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A %D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90-%D0%9A%D0%9E%D0%9D %D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D %D0%A6%D0%86%D0%AF.pdf#page=108

Цитирано в:


50. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

 

51. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

Цитирано в:

 

52. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

 

53. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

Цитирано в:


54. Ferguson, N. Comprehension and production of the spoken language. // IRAL- International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 36, 1998, No 4, p. 307-322. ISSN 0019-042X. DOI 10.1515/iral.1998.36.4.307. [Web of Science]

 

55. Garfinkel, A., Tabor, K.E. Elementary-school foreign-languages and English reading-achievement – a new view of the relationship. // Foreign Language Annals, 24, 1991, No 5, p. 375-382. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944- 9720.1991.tb00483.x. [Web of Science]

Цитирано в:

57. Съвременни методи и информационно-комуникационни технологии в обучението по чужд език / Гинка Димитрова и др.; ред. Р. Стоянова, М. Панчева. – Варна [т.е. София] : ИК Богианна, 2012 ([Панагюрище] : Раум). 250 с.

Достъпно на: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51570116/Monograph-with- cover-page-v2.pdf?

Expires=1646215152&Signature=ZiBCCSIHRvYz4Yrflu422zKTFVIWvcboVOoQu VbJILI7oBINznAoHaJ82RyRvspEfIHYCbj7uIiHNjgPQyAmNTdkL2ReR4iX05dZr5t -Jyp5SyZ93XpwVDRf3J2- aGBTDsfqetOPO9hl6oRRkMiIqKWDKRUIpcq64cwVCK455EtBZ1bN6le~VjaQcNv sw8XheFhB41u- y9rS~mf22yE0X0paQENc2bK2Bp7RgibeEum7C68maiUCjkJ5JjM19v3ciVkJX3qN0 GUxAxoEDiIzVcKyzcGWoHsTDYPF1rtEqGrSFbEx- gBBUz53JhMDgkR1~0SEAFX8kife4hOGKxIZyA__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

 

58. Mladenova, M. Intensive methods used in english language learning in the primary school. // KNOWLEDGE-International Journal, 23, 2018, No 5, p. 1361-1366. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3428/3426

Цитирано в:

 

59. Yanakieva, E., Mihaylov, N. Suggestopedia as an element of proactive educational environment in the professional preparation of pre-school teachers. // KNOWLEDGE- International Journal, 23, 2018, No 1, с. 75-81. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: http://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3255/3253

Цитирано в:

 

61. Hanson, C., Gueulette, D.G. Psychotechnology as instructional-technology – systems for a deliberate change in consciousness. // ECTJ-Educational Communication and Technology Journal, 36, 1988, No 4, p. 231-242. ISSN 0148-5806. [Web of Science]

Цитирано в:

 

62. Zenker, E., Fava, S., Slaughter, K. Improving writing skills through relaxation training. // Academic Therapy, 21, 1986, No 4, p. 427-432. ISSN 0001-396X. [Web of Science]

 

63. Zenker, E.R., Frey, D.Z. Relaxation helps less capable students. // Journal of Reading, 28, 1985, No 4, p. 342-344. ISSN 0022-4103. [Web of Science]

Цитирано в:

 

64. Zenker, E., Fava, S., Slaughter, K. Improving writing skills through relaxation training. // Academic Therapy, 21, 1986, No 4, p. 427-432. ISSN 0001-396X. [Web of Science]

Цитирано в:

65. Вознюк О.В. Синергетичний підхід до вивчення англійської мови. – В: Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. с. 163-180.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/22792/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.PDF

 

66. Вознюк, О.В. Апроксимально-аналітичний метод навчання іноземних мов. Житомир: Видавництво „Волинь“, 2017.

Достъпно на: http://eprints.zu.edu.ua/25670/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8E %D0%BA%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD %D0%B3%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%202017.pdf

 

67. Илчева, Ю. Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физика. – В: Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Т. 56, Св. IV: Хуманитарни и стопански науки, 2013 г. ISSN 1312- 1820.

Достъпни на: https://obuch.info/sugestopediyata-kato-schetanie-ot-tradicii-i- inovaciya-v-obuch.html


68. Сура, Н.А. Система професійної іншомовної підготовки у немовних ВНЗ як науково-педагогічна проблема: ретроспективний аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2014, No 2, с. 178-190.
ISSN 2227-2844.

Достъпно на: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1& Image_file_name=PDF/vlup_2014_2_24.pdf

 

69. Mladenova, M. Intensive methods used in english language learning in the primary school. // KNOWLEDGE-International Journal, 23, 2018, No 5, p. 1361-1366. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3428/3426

Цитирано в:

70. Съвременни методи и информационно-комуникационни технологии в обучението по чужд език / Гинка Димитрова и др.; ред. Р. Стоянова, М. Панчева. – Варна [т.е. София] : ИК Богианна, 2012. 250 с.

Достъпно на: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51570116/Monograph-with-cover-page-v2.pdf? Expires=1646215152&Signature=ZiBCCSIHRvYz4Yrflu422zKTFVIWvcboVOoQu VbJILI7oBINznAoHaJ82RyRvspEfIHYCbj7uIiHNjgPQyAmNTdkL2ReR4iX05dZr5t -Jyp5SyZ93XpwVDRf3J2- aGBTDsfqetOPO9hl6oRRkMiIqKWDKRUIpcq64cwVCK455EtBZ1bN6le~VjaQcNv sw8XheFhB41u- y9rS~mf22yE0X0paQENc2bK2Bp7RgibeEum7C68maiUCjkJ5JjM19v3ciVkJX3qN0 GUxAxoEDiIzVcKyzcGWoHsTDYPF1rtEqGrSFbEx- gBBUz53JhMDgkR1~0SEAFX8kife4hOGKxIZyA__&Key-Pair- Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

 

71. Янакиева, Е. К. Функции искусства в суггестопедическо-десуггестивной концепции учебного процесса. // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2016, No 1, с. 47-56. ISSN 2303-9744.

Достъпно на: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-iskusstva-v-suggestopedichesko- desuggestivnoy-kontseptsii-uchebnogo-protsessa/viewer

Цитирано в:

 

72. Tchebykin, A.Y. The problem of emotional control over the learning-cognitive activity. // Voprosy Psikhologii, 1987, No 6, p. 42-47. ISSN 0042-8841. [Web of Science]

Цитирано в:

 

73. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_1_18_GalyaMateva.pdf

 

74. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

75. Чаталбашева, Мирослава. Приложение на сугестопедични елементи при обучението по дизайн. Паметов експеримент „Въвеждащи табла“. Част първа – теоретична основа. – В: Научни трудове на Русенския Университет, т. 55, 2016, серия 1.1, с. 114-116. ISSN 1311-3321.

Достъпно на: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/1.1/1.1-26.pdf

 

76. Akbiyik, C., Simsek, N. Accelerated Learning in Classroom and Computer Environments. // Eurasian Journal of Educational Research, 9, 2009, No 37, p. 32-52. ISSN 1302-597X. [Web of Science]


77. Casola, G.R.A. Morales, A.B.A., Prieto, J.V., Navarro, J.M. Accelerated learning and developing: alternative to perfect oral expression of the English language. // Porta Linguarum, 2008, No 10, p. 57-68. ISSN 1697-7467. [Web of Science]


78. Fatemipour, H. Peripheral learning of English language: A comparison between ESL and EFL contexts provided for university students. – In: WCLTA: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2013, p. 1394-1397. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.10.050.

 

79. Harizanova, S. Caring for the whole person in the EAP classroom. – In: Creative dimensions of teaching and learning in the 21st century, 2017, p. 321-330. ISBN 978- 94-6351-045-5. [Web of Science]

 

80. Kanazawa, N. Better computer assisted instruction in class with quantity and quality. – In: ICERI: 6th International Conference on Education, Research and Innovation, 2013, p. 7080-7087. [Web of Science]

 

81. Sullivan, A.M. Notes from a marine biologist’s daughter: On the art and science of attention. // Harvard Educational Review, 70, 2000, No 2, p. 211-227. ISSN 0017- 8055. DOI 10.17763/haer.70.2.x8601x6tn8p256wk. [Web of Science]

 

82. Vankov, P., Vankova, D. Sustainable educational & emotional model – an experience from Bulgaria. – In: EDULEARN: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2015, p. 1600-1605. ISSN 2340-1117. [Web of Science]

 

83. Wexell-Machado, L.E., Mattar, J. Tangential Learning: Review of Literature on Contemporary Uses of Concept. // Revista Educaonline, 11, 2017, No 1, p. 16-36. ISSN 1983-2664. [Web of Science]
84. Yusuf, Q., Asyik, A.G., Yusuf, Y.Q., Rusdi, L. “Listen, do, repeat, understand and remember”: Teaching English to very young children in Aceh. // Iranian Journal of Language Teaching Research, 5, 2017, No 2, p. 113-132. ISSN 2322-1291. [Web of Science]

Цитирано в:

 

85. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

86. Николов, Николай Марков. Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд. Дисртация. НБУ. Магистърски фак. ДП “Методика на обучението по съвременни езици”, 2016.

 

87. Хаджикотева, М. Идентичността и нейната роля в съвременната учебна зала. – В: Език, литература, култура: 10 години департамент “Приложна лингвистика”: Юбилеен сборник. София: Нов български университет, 2004, с. 155-157. ISBN 9545353767.

Достъпно на: http://eprints.nbu.bg/755/1/Article_2004001.pdf

 

88. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina-Tsoncheva/publication/335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf


89. Andre, T.S., Fidopiastis, C.M., Ripley, T.R., Oskorus, A.L., Meyer, R.E., Snyder, R.A. Augmented Cognition Methods for Evaluating Serious Game Based Insider Cyber Threat Detection Training. – In: Foundations of Augmented Cognition: Directing the Future of Adaptive Systems, 2011, p. 395-403. ISBN 978-3-642-21851- 4. [Web of Science]


90. Baltra, A. On breaking with tradition – the significance of terrell natural approach. // Canadian Modern Language Review-Revue Canadienne Des Langues Vivantes, 48, 1992, No 3, p. 565-593. ISSN 0008-4506. DOI 10.3138/cmlr.48.3.565.

 

91. Basadur, M., Graen, G., Wakabayashi, M. Identifying individual-differences in creative problem-solving style, (reprint). // Journal of Creative Behavior, 24, 1990, No 2, p. 111-131. ISSN 0022-0175. DOI 10.1002/j.2162-6057.1990.tb00533.x. [Web of Science]

 

92. Bell, T.R. Behaviors and attitudes of effective foreign language teachers: Results of a questionnaire study. // Foreign Language Annals, 38, 2005, No 2, p. 259-270. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944-9720.2005.tb02490.x. [Web of Science]

 

93. Benchetrit, O., Frasson, C. Learning by Visual Based Reasoning (VBR). – In: ICAI ’05: Proceedings of the 2005 International Conference on artificial intelligence, Vols 1 and 2, 2005, p.321-326. ISBN 1-932415-68-8. [Web of Science]

 

94. Broom, C. Second-Language Learning Through Imaginative Theory. // TESL Canada Journal, 28, 2011, No 2, p. 1-10. ISSN 0826-435X. [Web of Science]

 

95. Bush, J.C. Moving Forward with an Eye on the Past: A Historical Perspective of Teacher Research. – In: Facilitating in-service teacher training for professional development, 2017, p. 112-128. ISBN 978-1-5225-1748-1. DOI 10.4018/978-1-5225- 1747-4.ch007. [Web of Science]

 

96. Caine, R.N., Caine, G. Understanding a brain-based approach to learning and teaching. // Educational Leadership, 48, 1990, No 2, p. 66-70. ISSN 0013-1784. [Web of Science]

 

97. Carter, R., Cook, G. The language classroom Roles, relationships and interactions. – In: Exploring English Language Teaching: Language In Action, 2011. ISBN 978-0- 20382-784-0. [Web of Science]

 

98. Cates, W.M. Research findings applied to software-design – computerized instructional spelling programs. // Journal of Computer-Based Instruction, 16, 1989, No 1, p. 36-45. ISSN 0098-597X. [Web of Science]

 

99. Cernus, S.V. Process Of Mastering German Vocabulary Via Intensive Educational Methods. // Science and Education, 2010, No 2. ISSN 2311-8466. [Web of Science]

 

100. Cetin, Y., Cimen, O.A., Yetkiner, Z.E. Using Hypnosis to Enhance Learning Second Language Vocabulary. // American Journal of Clinical Hypnosis, 58, 2016, No 4, p. 399-410. ISSN 0002-9157. DOI 10.1080/00029157.2015.1121373. [Web of Science]

 

101. Cetin, Y., Griffiths, C., Ozel, Z.E.Y., Kinay, H. Affective Overload: The Effect of Emotive Visual Stimuli on Target Vocabulary Retrieval. // Journal of Psycholinguistic Research, 45, 2016, No 2, p. 275-285. ISSN 0090-6905. DOI 10.1007/s10936-014- 9344-0. [Web of Science]

 

102. Cerrolaza, A.C. A holistic suggestion to speak using Spanish past tenses. Urban legends. // Foro de profesores de E-LE, 10, 2014, p. 33-41. ISSN 1886-337X. [Web of Science]

 

103. Chaloult, L., Borgeat, F., Elie, R. Using preconscious and conscious suggestions combined with soothing music as a relaxation technique. // Canadian Journal of Psychiatry-Revue Canadienne de Psychiatrie, 33, 1988, No 8, p. 734-740. ISSN 0706- 7437. DOI 10.1177/070674378803300811. [Web of Science]

 

104. Colliander, H., Fejes, A. The re-emergence of Suggestopedia: teaching a second language to adult migrants in Sweden. // Language Culture and Curriculum, 34, 2021, No 1, p. 51-64. ISSN 0790-8318. DOI 10.1080/07908318.2020.1767643. [Web of Science]

 

105. DePaz-Leyva, Yoania., Ortiz-Torres, Emilio-Alberto. Exploratory Research on the Use of Persuasion in Communication between Professors and Students in Classrooms. // Revista Cubana de Educación Superior, 38, 2019, No 3, p. e10. ISSN 0257-4314. [Web of Science]

 

106. Druckman, D. Be all that you can be: Enhancing human performance. // Journal of Applied Social Psychology, 34, 2004, No 11, p. 2234-2260. ISSN 0021-9029. DOI 10.1111/j.1559-1816.2004.tb01975.x. [Web of Science]

 

107. Fernandez, A.M. Paradoxes of Global and Local Development in the Film Veronico Cruz. La deuda interna: A Hybrid Discussion Group in Spanish for Specific Purposes. // Hispania-a Journal Devoted to the Teaching of Spanish and Portuguese, 104, 2021, No 3, p. 415-431. ISSN 0018-2133. DOI 10.1353/hpn.2021.0094. [Web of Science]

 

108. Ferrarese, M., Ismail, S.A.M. A Perspective on Alternative Music Scene Involvement and English Language Learning. // Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 21, 2013, No 3, p. 881-896. ISSN 0128-7702. [Web of Science]

 

109. Frasier, P.Y. Davalos, D., Nusbaum, M.R.H., Skinner, B. Mini-immersion in medical Spanish for family practice residents. // Teaching and Learning in Medicine, 17, 2005, No 3, p. 292-296. ISSN 1040-1334. DOI 10.1207/s15328015tlm1703_17. [Web of Science]

 

110. Freeman, D. To make the tacit explicit – teacher-education, emerging discourse, and conceptions of teaching. // Teaching and Teacher Education, 7, 1991, No 5/6, p. 439- 454. ISSN 0742-051X. DOI 10.1016/0742-051X(91)90040-V. [Web of Science]

 

111. Fryer, T.B. Four decades of foreign language education: Are we still at Cheese Station N? – In: Odyssey Continues: Dimension, 2001. ISBN 1-883640-11-3. [Web of Science]


112. Garfield, E. Meditation, learning, and creativity .2. Can meditation increase learning power and creativity. – In: Current Contents, vol. 30, 1985. [Web of Science]

 

113. Glisan, E.W. Total physical response – a technique for teaching all skills in Spanish. // Foreign Language Annals, 19, 1986, No 5, p. 419-427. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944-9720.1986.tb01030.x. [Web of Science]

 

114. Griffiths, C. Strategy Factor in Successful Language Learning. – In: Strategy Factor in Successful Language Learning, 2013, 220 p. ISBN 978-1-84769-942-8. [Web of Science]


115. Gunarhadi, Kassim, M., Shaari, A.S. The Impact of Quantum Teaching Strategy On Student Academic Achievements and Self-Esteem in Inclusive Schools. // Malaysian Journal of Learning & Instruction, 11, 2014, p. 191-205. ISSN 1675-8110. [Web of Science]

 

116. Hall, G. Method, methods and methodology Historical trends and current debates. – In: Routledge Handbook of English Language Teaching, 2016, p. 209-223. ISBN 978- 1315-6762-0-3. [Web of Science]

 

117. Holme, R. Mind, Metaphor and Language Teaching. Palgrave, 2003. ISBN 978-0- 23050-300-7. [Web of Science]

 

118. Jancke, L., Brugger, E., Brummer, M., Scherrer, S., Alahmadi, N. Verbal learning in the context of background music: no influence of vocals and instrumentals on verbal learning. // Behavioral and Brain Functions, 10, 2014, art. no. 10. ISSN 1744- 9081. DOI 10.1186/1744-9081-10-10. [Web of Science]

 

119. Jancke, L., Sandmann, P. Music listening while you learn: No influence of background music on verbal learning. // Behavioral and Brain Functions, 6, 2010, art. no. 3. ISSN 1744-9081. DOI 10.1186/1744-9081-6-3. [Web of Science]

 

120. Jausovec, N. Differences in EEG activity during the solution of closed and open problems. // Creativity Research Journal, 10, 1997, No 4, p. 317-324. ISSN 1040- 0419. DOI 10.1207/s15326934crj1004_3. [Web of Science]

121. Jausovec, N., Jausovec, K., Gerlic, I. The influence of Mozart’s music on brain activity in the process of learning. // Clinical Neurophysiology, 117, 2006, No 12, p. 2703-2714. ISSN 1388-2457. DOI 10.1016/j.clinph.2006.08.010.

 

122. Kasiri, F. The impact of non-lyrical Iranian traditional music on reading comprehension performance of Iranian EFL learners: The case of gender, attitude, and familiarity. – In: Proceedings of the 1st GlobELT Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, 2015, p. 157-162. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.07.500. [Web of Science]

 

123. Kessler, G., Bikowski, D. The Influence of SLA Training in Curricular Design among Teachers in Preparation. // Calico Journal, 28, 2011, No 2, p. 522-544. ISSN 2056- 9017. DOI 10.11139/cj.28.2.522-545. [Web of Science]

 

124. Kralova, Z. Foreign Language Anxiety Coping Strategies. – In: From Theory to Practice 2016: Proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studies, 2018, p. 59-70. ISSN 1805-9899. [Web of Science]

 

125. Kraetschmer, K. Current trends in neurolinguistic studies of bilingualism. // IRAL- International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 24, 1986, No 1, p. 1-11. ISSN 0019-042X. DOI 10.1515/iral.1986.24.1-4.1. [Web of Science]

 

126. Krippner, S. Soviet and American Perspectives on Hidden Reserves and Human Potentials. // Journal of Humanistic Psychology, 26, 1986, No 4, p. 84-97. ISSN 0022- 1678. DOI 10.1177/0022167886264004. [Web of Science]

 

127. Kurbakova, M. Mixed distant learning in pandemic waves. // Strategies for Policy in Science and Education-Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika, 29, 2021, No 1, p. 21-34. ISSN 1310-0270. [Web of Science]

 

128. LaBelle, J.T. Selecting ELL Textbooks: A Content Analysis of Language-Teaching Models. // Bilingual Research Journal, 34, 2011, No 1, p. 94-110. ISSN 1523-5882. DOI 10.1080/15235882.2011.568590. [Web of Science]

 

129. Lamb, M. The motivational dimension of language teaching. // Language Teaching, 50, 2017, No 3, p. 301-346. ISSN 0261-4448. DOI 10.1017/S0261444817000088. [Web of Science]

 

130. Landolfi, L. Empowering Foreign Language Learners: Steps to Unlock Limiting Beliefs. – In: ICERI: 4th International Conference of Education, Research and Innovation, 2011, p. 5607-5617. ISBN 978-84-615-3324-4. [Web of Science]

 

131. Lindsey, B., Adamczyk, J. The carnivalesque classroom – adapting proficiency- oriented methods to the teaching of beginning russian. // Slavic and East European Journal, 34, 1990, No 1, p. 70-82. ISSN 0037-6752. DOI 10.2307/309313. [Web of Science]

 

132. Lukesch, H. Learning without effort? The siren song of the secret seducers. // Zeitschrift fur Padagogische Psychologie, 14, 2000, No 2/3, p. 59-62. ISSN 1010- 0652. DOI 10.1024//1010-0652.14.23.59. [Web of Science]

 

133. Mateva, G. Foreign language suggestopedia at school. // Pedagogika-Pedagogy, 92, 2020, No 4, p. 507-520. ISSN 0861-3982. [Web of Science]

 

134. Mihaleva, R. Elaboration Techniques in a Suggestopedic Foreign Language Class. – In: Proceedings of the 5th Teaching & Education Conference, Amsterdam, 2018, p. 44-50. ISSN 2570-6551. DOI 10.20472/TEC.2018.005.005. [Web of Science]

 

135. Mishan, F. Designing Authenticity into Language Learning Materials. Oxford: Intellect LTD, 2005. [Web of Science]

 

136. Mitchell, C.B., Vidal, K.E. Weighing the ways of the flow: Twentieth century language instruction. // Modern Language Journal, 85, 2001, No 1, p. 26-38. ISSN 0026-7902. [Web of Science]

 

137. Mouton, J. Second language teaching for primary school students: An evaluation of a new teaching method. // Evaluation and Program Planning, 18, 1995, No 4, p. 391- 408. ISSN 0149-7189. DOI 10.1016/0149-7189(95)00029-1. [Web of Science]

 

138. Mukundan, J., Maley, A., Alfehaid, A. Teachers’ Sense of Plausibility: A Study of Narratives of Experienced Teachers. // Journal of Asia TEFL, 17, 2020, No 2, p. 319- 334. ISSN 1738-3102. DOI 10.18823/asiatefl.2020.17.2.1.319. [Web of Science]

 

139. Nummela, R.M., Rosengren, T.M. Whats happening in students brains may redefine teaching. // Educational Leadership, 43, 1986, No 8, p. 49-53. ISSN 0013-1784. [Web of Science]

 

140. Nowbakht, M., Moinzadeh, A., Dabaghi, A. Issues in Vocabulary Learning and Teaching. // Modern Journal of Language Teaching Methods, 5, 2015, No 2, p.247- 259. ISSN 2251-6204. [Web of Science]

 

141. Oxford, R.L., Lavine, R.Z., Crookall, D. Language-learning strategies, the communicative approach, and their classroom implications. // Foreign Language Annals, 22, 1989, No 1, p. 29-39. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944- 9720.1989.tb03139.x. [Web of Science]

 

142. Parish, C. Communicative methodology and learner-centered approaches in language teaching. // Papers on Language and Literature, 23, 1987, No 3, p. 383-394. ISSN 0031-1294. [Web of Science]

 

143. Perramond, D.B. A Communicative approach to teaching a foreign-language and psychotherapy. // French Review, 59, 1986, No 3, p. 383-388. ISSN 0016-111X. [Web of Science]

 

144. Phillips, E.M. Anxiety and oral competence – classroom dilemma. // French Review, 65, 1991, No 1, p. 1-14. ISSN 0016-111X. [Web of Science]

 

145. Phillips, E.M. The effects of language anxiety on students oral-test performance and attitudes. // Modern Language Journal, 76, 1992, No 1, p. 14-26. ISSN 0026-7902. DOI 10.2307/329894. [Web of Science]

 

146. Pichette, F. Second Language Anxiety and Distance Language Learning. // Foreign Language Annals, 42, 2009, No 1, p. 77-93. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944- 9720.2009.01009.x. [Web of Science]

 

147. Pishghadam, R., Shayesteh, S. Emotioncy: a post-linguistic approach toward vocabulary learning and retention. // Sri Lanka Journal of Social Sciences, 39, 2016, No 1, p. 27-36. ISSN 0258-9710. [Web of Science]

 

148. Ramirez, S.S., Nunez, M.M., Ramirez, M.S. Ludic and creative grammar. An experience to make grammatical contents in Primary Education more accessible. // Educatio Siglo XXI, 39, 2021, No 3, p. 187-207. ISSN 1699-2105. [Web of Science]

 

149. Ramirez, S.Z. The effects of suggestopedia in teaching-English vocabulary to Spanish-dominant chicano 3rd graders. // Elementary School Journal, 86, 1986, No 3, p. 325-333. ISSN 0013-5984. DOI 10.1086/461453. [Web of Science]

 

150. Reinders, H. Towards a Classroom Pedagogy for Learner Autonomy: A Framework of Independent Language Learning Skills. // Australian Journal of Teacher Education, 35, 2010, 5, p. 40-55. ISSN 1835-517X. DOI 10.14221/ajte.2010v35n5.4. [Web of Science]

 

151. Rivers, W.M. Mental representations and language in action. // Canadian Modern Language Review-Revue Canadienne Des Langues Vivantes, 47, 1991, No 2, p. 249- 265. ISSN 0008-4506. DOI 10.3138/cmlr.47.2.249. [Web of Science]

 

152. Rubio, F.D. Self-Esteem and Self-Concept in Foreign Language Learning. – In: Multiple Perspectives on the Self in SLA, 2014, p. 41-58. ISBN 978-1-78309-134-8. [Web of Science]

 

153. Sanchez, M.A.M. History of Foreign Language Teaching Methodology. // Tejuelo- Didactica de la lengua y la literatura, 5, 2009, No 1, p. 54-69. ISSN 1988-8430. [Web of Science]

 

154. Sanchez, M.A.M. Notes to the history of teaching foreign languages: the teaching of grammar. // Tejuelo-Didactica de la lengua y la literatura, 8, 2010, No 1, p. 59-76. ISSN 1988-8430. [Web of Science]

 

155. Sanchez, M.A.M. The role of gramatica in the teaching of Anza-learning of ELE. // Ogigia-Revista Electronica de Estudios Hispanicos, 3, 2008, p. 29-41. ISSN 1887- 3731. [Web of Science]

 

156. Schreiber, E.H. Influence of music on college-students achievement. // Perceptual and Motor Skills, 66, 1988, No 1, p. 338-338. ISSN 0031-5125. DOI 10.2466/pms.1988.66.1.338. [Web of Science]

 

157. Shimbo, K. The Effects of Music, Relaxation and Suggestion on Tertiary Students’ Affect and Achievement in Learning Japanese as a Foreign Language. // Australian Review of Applied Linguistics, 31, 2008, No 2. ISSN 0155-0640. DOI 10.2104/aral0816. [Web of Science]

 

158. Staum, M.J., Brotons, M. The influence of auditory subliminals on behavior – a series of investigations. // Journal of Music Therapy, 29, 1992, No 3, p. 130-185. ISSN 0022-2917. DOI 10.1093/jmt/29.3.130. [Web of Science]

 

159. Taggart, W., Robey, D., Kroeck, K.G. Managerial decision styles and cerebral- dominance – an empirical-study. // Journal of Management Studies, 22, 1985, No 2, p. 175-192. ISSN 0022-2380. DOI 10.1111/j.1467-6486.1985.tb00071.x. [Web of Science]

 

160. Tarvin, W.L., Alarishi, A.Y. Rethinking communicative language teaching – reflection and the EFL classroom. // TESOL Quarterly, 25, 1991, No 1, p. 9-27. ISSN 0039-8322. DOI 10.2307/3587026. [Web of Science]

 

161. Thornbury, S. Language teaching methodology. – In: Routledge Handbook of Applied Linguistics, 2011, p.185-199. ISBN 978-0-203-83565-4. [Web of Science]

 

162. duToit, K., Heyns, P.M., Sharp, A.A., deBruin, G.P. The influence of baroque music and traditional African music on the reading development of black students. // South African Journal of Psychology-Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Sielkunde, 26, 1996, No 4, p. 231-235. ISSN 0081-2463. DOI 10.1177/008124639602600405. [Web of Science]

 

163. Torresan, P. Intelligences and styles in language teaching: what is the difference? // Didactica-Lengua y Literatura, 19, 2007, p. 315-325. ISSN 1130-0531. [Web of Science]

 

164. Treacy, K. Awareness/relaxation training and transcutaneous electrical neural stimulation in the treatment of bruxism. // Journal of Oral Rehabilitation, 26, 1999, No 4, p. 280-287. ISSN 0305-182X. DOI 10.1046/j.1365-2842.1999.00381.x. [Web of Science]

 

165. Wang, F. The Application of the Humanistic Approach in College English Class for International Students in China. – In: SLA: International Symposium on Second Language Acquisition-Based Language Pedagogy, 2019, p. 238-243. ISBN 978-1- 7337122-3-1. [Web of Science]

 

166. Wang, X.L. The Study of Psychological Suggestion in English Teaching in Universities and Colleges. – In: EMCS: International Conference on Education, Management, Computer and Society, 2016, p. 226-229. ISSN 2352-538X. [Web of Science]

 

167. Whong, M. Language Teaching: Linguistic Theory in Practice. – In: Language Teaching: Linguistic Theory in Practice, 2011. ISBN 978-0-7486-3634-1. [Web of Science]

 

168. Zeguniene, V., Kupriene, L. A Second Language Acquisition. Practicing the Method of Virtual Cross-Cultural Interaction: Innovation or Routine? – In: International Scientific Conference on Society, Integration, Education, 2018, p. 594-603. ISSN 1691-5887. DOI 10.17770/sie2018vol1.3156. [Web of Science]

 

169. Zeier, H. Complementary functions of the 2 brain hemispheres – comparisons with earlier conceptions and implications for individual and society. // International Journal of Neuroscience, 47, 1989, No 1/2, p. 175-179. ISSN 0020-7454. DOI 10.3109/00207458908987431. [Web of Science]

 

170. Zeier, H. Relaxation using biofeedback-controlled respiratory meditation and autogenic training. // Zeitschrift fur Experimentelle und Angewandte Psychologie, 32, 1985, No 4, p. 682-695. ISSN 0044-2712. [Web of Science]

 

171. Zubenko, T., Shwedel, A. Integrating mobile listening and physical activity to facilitate intentional and incidental vocabulary acquisition. // Advanced Education, 2019, No 11, p. 84-92. [Web of Science]

Цитирано в:

 

172. Čekmonienė, I.E.A. Dėl tradicinio ir netradicinio fonetikos mokymo. // Žmogus ir žodis, 6, 2004, No 1, p. 57-61. ISSN 1392-8600.

Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=105508

 

173. Біденко, Л. Використання інновацій у процесі викладання Української мови як іноземної. – В: Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали IХ всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. Суми, 2021.

Достъпно на: https://ifsk.sumdu.edu.ua/images/doc/konf_IFSK_2021.pdf#page=94

 

174.Інноваційні технології навчання учнів початкових класів : монографія / Петро Гусак та ін.; за ред. Петра Гусака. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 276 с. ISBN 978-617-7272-96-9.

Достъпно на: http://95.217.214.133/bitstream/123456789/10294/1/monograf_2016.pdf

 

175. Кучевський, C.А., Вовк, О.І. Non-verbal learning as main tool of multisensory approach to english language acquisition. -В: Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка–2018»: XX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, 2018, с. 286-287.

Достъпно на: http://eprints.cdu.edu.ua/3838/1/rodzinka_2018_2-286-287.pdf

 

176. Стрілець, С.І. Інтенсивні методи навчання: сугестопедагогіка–за і проти. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету, 96, 2012, с. 197- 201. ISSN 2663-9114.

Достъпно на: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/4233/1/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.pdf

Цитирано в:

 

177. Losh, E. The Desert of the Unreal: Democracy and Military-Funded Videogames and Simulations. – In: Virtualpolitik: an electronic history of government media-making in a time of war, scandal, disaster, miscommunication, and mistakes, 2009. ISBN 978-0- 26212-304-4. [Web of Science]

 

178. Hillier, D., Mitchell, A., Millwood, R. ‘Change of heart!’: a new e-learning model geared to addressing complex and sensitive public health issues. // Innovations in Education and Teaching International, 42, 2005, No 3, p. 277-287. ISSN 1470-3297. DOI 10.1080/01587910500168058. [Web of Science]

Цитирано в:

 

179. Arnold, J. Seeing through listening comprehension exam anxiety. // TESOL Quarterly, 34, 2000, No 4, p. 777-786. ISSN 0039-8322. DOI 10.2307/3587791. [Web of Science]


180. Azabdaftari, B. On the implications of Vygotskian concepts for second language teaching. // Iranian Journal of Language Teaching Research, 1, 2013, No 2, p. 99-114. ISSN 2322-1291. [Web of Science]


181. Bejarano, Y. A cooperative small-group methodology in the language classroom. // Tesol Quarterly, 21, 1987, No 3, p. 483-504. ISSN 0039-8322. DOI 10.2307/3586499. [Web of Science]

 

182. Belanger, C.H. Globalization and the learning of a specialty language. // Canadian Modern Language Review-Revue Canadienne Des Langues Vivantes, 52, 1995, No 1, p. 101-114. ISSN 0008-4506. DOI 10.3138/cmlr.52.1.101. [Web of Science]


183. Christison, M., Murray, D.E. A Humanistic Curriculum. – In: What English Language Teachers Need to Know, Vol III: Designing Curriculum, 2014, p. 191-200. ISBN 978-0-415-66255-0. [Web of Science]


184. Crow, J.T., Quigley, J.R. A semantic field approach to passive vocabulary acquisition for reading-comprehension. // TESOL Quarterly, 19, 1985, No 3, p. 497- 513. ISSN 0039-8322. DOI 10.2307/3586275. [Web of Science]


185. Danesi, M. The neuroscientific perspective in 2nd-language acquisition research – a critical synopsis. // IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 32, 1994, No 3, p. 201-228. ISSN 0019-042X. DOI 10.1515/iral.1994.32.3.201. [Web of Science]

 

186. , D.S., Mccloskey, M.L. Yes, talking – organizing the classroom to promote 2nd language-acquisition. // TESOL Quarterly, 19, 1985, No 3, p. 431-453. ISSN 0039-8322. DOI 10.2307/3586272. [Web of Science]

 

187. Habe, K., Delin, A. Music as a motivational means in elementary school. // Didactica Slovenica-Pedagoska Obzorja, 25, 2010, No 2, p. 35-50. ISSN 0353-1392. [Web of Science]

 

188. Haghverdi, H.R. The Effect of Song and Movie on High School Students Language Achievement in Dehdasht. – In: Proceedings of 2nd Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, 2015, p. 313-320. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.06.045. [Web of Science]


189. Harvey, J.E. Beginning French via the read-and-speak method. // Foreign Language Annals, 20, 1987, No 1, p. 31-38. ISSN 0015-718X. DOI 10.1111/j.1944- 9720.1987.tb02911.x. [Web of Science]


190. Holguin, B.R. Sentidos de la formacion de educadores en Idiomas Modernos en la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia. Editorial UPTC, 2019. ISBN 978-958-660-347-8. [Web of Science]


191. Kovacs, G. Role-plays in teaching english for specific purposes. – In: 10th Conference on British and American Studies – Crossing Boundaries: Approaches TO THE Contemporary Multicultural Discourse, 2014, p. 134-144. ISBN 978-1-4438- 5359-0. [Web of Science]


192. Logan, J. Transculturation and Affect in the L2 Classroom: Teaching English and Ethnography in the Yucatan. // ELIA-Estudios de Linguistica Inglesa Aplicada, 6, 2005, No 6, p. 41-62. ISSN 1576-5059. [Web of Science]


193. Lonowski, D. Capitalism and democracy – a play. // PS-Political Science & Politics, 26, 1993, No 4, p. 760-763. ISSN 1049-0965. DOI 10.2307/419546. [Web of Science]

 

194. Macintyre, P.D., Gregersen, T., Mercer, S. Setting an Agenda for Positive Psychology in SLA: Theory, Practice, and Research. // Modern Language Journal, 103, 2019, No 1, p. 262-274. ISSN 0026-7902. DOI 10.1111/modl.12544. [Web of Science]


195. MacIntyre, P.D. Mercer, S. Introducing positive psychology to SLA. // Studies in Second Language Learning and Teaching, 4, 2014, No 2, p. 153-172. ISSN 2083- 5205. DOI 10.14746/ssllt.2014.4.2.2. [Web of Science]


196. Mahmoodzadeh, M. The Influence of Neurolinguistic Applications on Second Language Research: Reviewing the Issues and Refocusing the Debate. // Brain-Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 3, 2012, No 4, p. 13-18. ISSN 2067-3957. [Web of Science]


197. Mccauley, J.K., Mccauley, D.S. Using choral reading to promote language-learning for ESL students. // Reading Teacher, 45, 1992, No 7, p. 526-533. ISSN 0034-0561. [Web of Science]


198. Meskill, C., Mossop, J. Technologies use with ESL learners in New York state: Preliminary report. // Journal of Educational Computing Research, 22, 2000, No 3, p. 265-284. ISSN 0735-6331. DOI 10.2190/9G4W-V1JE-XY69-L1ME. [Web of Science]

 

199. Morales, J.A. Senses of educator’s training in modern languages at the Pedagogical and Technological University of Colombia preface. – In Sentidos de la formacion de educadores en idiomas modernos en la Universidad pedagogica y tecnologica de Colombia, 2019. ISBN 978-958-660-347-8. [Web of Science]


200. Pospieszynska-Wojtkowiak, M. The effect of affect on pronunciation attainment. – In: ICERI 2014: 7th International Conference of Education, Research and Innovation, 2014, p. 5297-5304. ISSN 2340-1095. [Web of Science]


201. Rodgers, T.S. The methodology of foreign language teaching: Methods, approaches, principles. – In: Handbook of Foreign Language Communication and Learning, 2009, p. 341-372. ISBN 978-3-11-021424-6. [Web of Science]


202. Schinkellano, L., Vicars, R. The affective filter and negotiated interaction – do our language activities provide for both? // Modern Language Journal, 77, 1993, No 3, p. 325-329. ISSN 0026-7902. DOI 10.2307/329101. [Web of Science]


203. Sciarone, A.G., Montens, F. Accelerated French-language program – experience in secondary-education. // IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 28, 1990, No 4, p. 325-335. ISSN 0019-042X. [Web of Science]


204. Shaw, P.A. The Syllabus is Dead, Long Live the Syllabus: Thoughts on the State of Language Curriculum, Content, Language, Tasks, Projects, Materials, Wikis, Blogs and the World Wide Web. // Language and Linguistics Compass, 3, 2009, No 5. ISSN 1749-818X. DOI 10.1111/j.1749-818x.2009.00154.x. [Web of Science]

 

205. Sifakis, N.C. Applying the adult education framework to ESP curriculum development: an integrative model. // English for Specific Purposes, 22, 2003, No 2, p. 195-211. ISSN 0889-4906. DOI 10.1016/S0889-4906(02)00008-X.


206. Spielmann, G., Radnofsky, M.L. Learning language under tension: New directions from a qualitative study. // Modern Language Journal, 85, 2001, No 2, p. 259-278. ISSN 0026-7902. DOI 10.1111/0026-7902.00108. [Web of Science]


207. Thomas, A. Current trends in 2nd-language teaching methodology. // Queens Quarterly, 95, 1988, No 2, p. 365-383. ISSN 0033-6041. [Web of Science]

 

208. Tormo, V.M. Teaching methodology and research in the field of Arabic teaching and learning as a second language: Elements for a state of the art. // Miscelanea De Estudios Arabes Y Hebraicos-Seccion Arabe-Islam, 61, 2012, p. 37-60. ISSN 1696- 5868. [Web of Science]

 

209. Turan, H., Kodaz, K., Turan, G. The Effect of NLP Education on the Teaching Profession in Turkey. // International Journal of Educational Sciences, 15, 2016, No 1/2, p. 120-125. ISSN 0975-1122. DOI 10.1080/09751122.2016.11890520. [Web of Science]

Цитирано в:

 

210. Бирова, И.Л. Игра как метод в обучении РКИ (результаты одного исследования). // Русский язык за рубежом, 2016, No 1, с. 15-21. ISSN 0131-615X. [Web of Science]

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=26111345

 

211. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina-Tsoncheva/publication/335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf

Цитирано в:

 

212. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

213. Сорока, О. Сугестивна лінгвопедагогіка як ефективний метод вивчення іноземних мов. – В: УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, с. 165-168. Львів, 2020.

Достъпно на: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf#page=166

Цитирано в:

 

214. Gordienko-Mitrofanova, I.V. Opportunities manipulatives game technologies (by the example of game “dominoesplural”). // Pedagogics Psychology Medical- Biological Problems of Physical Training and Sports, 6, 2006, p. 16-20. ISSN 1818- 9172. [Web of Science]

Цитирано в:

 

215. Shaw, P.A. The Syllabus is Dead, Long Live the Syllabus: Thoughts on the State of Language Curriculum, Content, Language, Tasks, Projects, Materials, Wikis, Blogs and the World Wide Web. // Language and Linguistics Compass, 3, 2009, No 5. ISSN 1749-818X. DOI 10.1111/j.1749-818x.2009.00154.x. [Web of Science]

Цитирано в:

 

216. Borgeat, F., Rezanowicz, T., Chaloult, L. Conscious and preconscious stimulation of the erotic imagination. // Canadian Journal of Psychiatry-Revue Canadienne de Psychiatrie, 33, 1988, No 5, p. 394-398.

Цитирано в:

217. Colliander, H., Fejes, A. The re-emergence of Suggestopedia: teaching a second language to adult migrants in Sweden. // Language culture and curriculum, 34, 2021, No 1, p. 51-64. ISSN 0790-8318. DOI 10.1080/07908318.2020.1767643. [Web of Science]

Цитирано в:

 

218. Knoerr, H. Memorizing articulatory habits in L2 with voice training. // Recherche Et Pratiques Pedagogiques En Langues De Specialite-Cahiers De L Apliut, 25, 2006, No 2, p. 88-111. ISSN 2257-5405. DOI 10.4000/apliut.2506. [Web of Science]

Цитирано в:

 

219. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf


220. Терлемезян, Х. Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. // Езиков свят-Orbis Linguarum, 2007, No 3, с. 117-123. ISSN 1312-0484.

Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=233017


221. Янакиева, Е. К. Функции искусства в суггестопедическо-десуггестивной концепции учебного процесса. // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2016, No 1, с. 47-56. ISSN 2303-9744.

Достъпно на:

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-iskusstva-v-suggestopedichesko-desuggestivnoy-kontseptsii-uchebnogo-protsessa/viewer

Цитирано в:

 

222. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40.

ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на:
https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

Цитирано в:

 

223. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan%20guage_1_18_GalyaMateva.pdf

Цитирано в:

 

224. Mihaleva, R. Elaboration techniques in a suggestopedic foreign language class. – In: Proceedings of the 5th Teaching & Education Conference, Amsterdam, 2018, p. 44- 50. ISBN 978-80-87927-65-6. [Web of Science]

Цитирано в:

225. Casola, G.R.A., Morales, A.B.A., Prieto, J.V., Navarro, J.M. Accelerated learning and developing: alternative to perfect oral expression of the English language. // Porta Linguarum, 2008, No 10, p. 57-68. ISSN 1697-7467. [Web of Science]

Цитирано в:

226. Lin, H.C.K., Chao, C.J., Huang, T.C. From a perspective on foreign language learning anxiety to develop an affective tutoring system. // ETR&D-Educational Technology Research and Development, 63, 2015, No 5, p. 727-747. ISSN 1042-1629. DOI 10.1007/s11423-015-9385-6. [Web of Science]

Цитирано в:

 

227. Ангелова, А.Д. Позитивное образование при использовании инновативных моделеи в школе. // Балканско научно обозрение, 3, 2019, No 4, с. 15-18. ISSN 2603-4867.

Достъпно на: https://cyberleninka.ru/article/n/pozitivnoe-obrazovanie- pri-ispolzovanii-innovativnyh-modelei-v-shkole/viewer


228. Бирова, И.Л. Игра как метод в обучении РКИ (результаты одного исследования). // Русский язык за рубежом, 2016, No 1, с. 15-21. ISSN 0131-615X. [Web of Science]

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=26111345


229. Димитрова, Т. Невронауките в помощ на преподаването на чужди езици. // Чуждоезиково обучение, 43, 2016, No 2, с. 127-136. ISSN 0205-1834.

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/05/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Lan guage_02_2016_Tanya-Dimitrova.pdf


230. Иванова, М.Й. Канева. М.И. Сугестопедията–метод в чуждоезиковото обучение. – В: Научни трудове на Колеж – Добрич, том XI, 2019 г., с. 11-21. ISSN 2367-8356.

Достъпно на: https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/kolezh/trudove/ Nauchni_Trudove_KD_2019_t.XI.pdf#page=11


231. Илчева, Ю. Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физика. – В: Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, Т. 56, Св. IV: Хуманитарни и стопански науки, 2013 г. ISSN 1312- 1820.

Достъпни на: https://obuch.info/sugestopediyata-kato-schetanie-ot-tradicii-i- inovaciya-v-obuch.html

 

232. Любенова, Б.И., Деянова-Атанасова, А. Русский язык как иностранный в детском саду. // Русский язык за рубежом, 2014, No 1, с. 46-52. ISSN 0131-615X.

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=21289771

 

233. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://elibrary.ru/item.asp?id=38072460


234. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

235. Попова, Н. Възпитанието чрез изкуство–шанс за хуманизиране на началното училищно образование. – В: Известия на съюза на учените – Варна, 2010, No 1, с. 150-153. ISSN 1310-6376.

Достъпно на: http://www.su-varna.org/izdanij/Izvestij- 1-2010/Pages%20150%20to%20153.pdf

 

236. Райжекова, Гергана. Алтернативни сблъсъци на клубната сцена в България- айсберги, капитани и Леонардо ди Каприо. // Медиалог, 2017, No 1, с. 37-62. ISSN 2535-0846.

Достъпно на: http://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/05/Gergana-Rayzhekova.-Alternative-collisions-on-the-rock-club-scene-in-Bulgaria-icebergs-captains-and-Leonardo-DiCaprio.pdf

 

237. Самосенкова, Т.В., Цотова, Д.Ю. Интегрированное использование арттехнологий в преподавании иностранного языка: стратегии переработки информации. // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика, 2016, No 3, с. 93-102. ISSN 2223-151X.

Достъпно на: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26739987

 

238.Самосенкова, Т.В., Цотова, Д.Ю. Нейрофизиологические и психолингвистические аспекты формирования речевых умений и навыков на иностранном языке. // Проблемы современного педагогического образования, 2016,. No 3, с. 207-214. ISSN 2311-1305.

Достъпно на: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26184469

 

239.Самосенкова, Т.В., Цотова, Д.Ю. Особенности изучения и усвоения иностранных языков взрослыми обучающимися. // Проблемы современного педагогического образования, 2017, No 11, с. 187-193. ISSN 2311-1305.

Достъпно на: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29947340


240. Сорока, О. Сугестивна лінгвопедагогіка як ефективний метод вивчення іноземних мов. – В: Українська мова у світі: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, с. 165-168. Львів, 2020.

Достъпно на: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf#page=166


241. Стефанова, Марияна. Сугестопедичен потенциал в обучението на студенти бъдещи специалисти в социалната и образователната сфера. // Списание за образователна наука и изкуства, 1, 2013, с. 35-44. ISSN 2367-5276.

Достъпно на: http://uni-sz.bg/wp-content/uploads/sites/35/pf/file/PEDAGOGICHESKI_FAKULTET/2015_MART/Volume_1_No_1.pdf#page=35

 

242. Терлемезян, Х. Сугестопедията на Лозанов и нейната приложимост. // Езиков свят-Orbis Linguarum, 2007, No 3, с. 117-123. ISSN 1312-0484.

Достъпно на: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=233017

 

243. Цончева, П. Сугестопедията на китайска почва. // Проглас, 24, 2015, No 2, с. 381- 389. ISSN 2367-8585.

Достъпно на: https://www.researchgate.net/profile/Polina-Tsoncheva/publication/335104512_Tsoncheva_P_Suggestopedia_on_Chinese_Ground/links/5d4f954992851cd046b26dd8/Tsoncheva-P-Suggestopedia-on-Chinese-Ground.pdf

 

244. Чаталбашева, Мирослава. Приложение на сугестопедични елементи при обучението по дизайн. Паметов експеримент „Въвеждащи табла“. Част първа – теоретична основа. – В: Научни трудове на Русенския Университет, т. 55, 2016, серия 1.1, с. 114-116. ISSN 1311-3321.

Достъпно на: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/1.1/1.1-26.pdf

 

245. Янакиева, Е. К. Функции искусства в суггестопедическо-десуггестивной концепции учебного процесса. // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2016, No 1, с. 47-56. ISSN 2303-9744.

Достъпно на: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-iskusstva-v-suggestopedichesko-desuggestivnoy-kontseptsii-uchebnogo-protsessa/viewer

 

246. Balabanova, M. Suggestopedic modeling of a proactive learning environment for university students studying preschool and primary school pedagogy. // KNOWLEDGE-International Journal, 23, 2018, No 1, с. 61-66. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: https://www.ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3260/3258

 

247. Bodnar, S. Characterization of speech material according to the essence of compressive method of intensive foreign languages teaching. // Science and Education, 2017, No 10, p. 24-31. ISSN 2311-8466. DOI 10.24195/2414-4665-2017- 10-3. [Web of Science]

 

248. Casanova, A.M., Paredes, N.C., Oliveira, B.J. Educating in an Enriched Environment: because we are all connected. // Revista Chilena De Neuropsicologia, 13, No 1, p. 1-5. ISSN 0718-4913. DOI 10.5839/rcnp.2018.13.01.01. [Web of Science]


249.Fernandez, A.M. Paradoxes of Global and Local Development in the Film Veronico Cruz. La deuda interna: A Hybrid Discussion Group in Spanish for Specific Purposes. // Hispania-A Journal Devoted to the Teaching Of Spanish and Portuguese, 104, 2021, No 3, p. 415-431. ISSN 0018-2133. DOI 10.1353/hpn.2021.0094. [Web of Science]


250. Mateva, G. Foreign language suggestopedia for adult learners: teaching materials and teaching process. // Chuzhdoezikovo Obuchenie-Foreign Language Teaching, 45, 2018, No 6, p. 600-611. ISSN 0205-1834. [Web of Science]


251. Shutaleva, A., Putilova, E. Theatrical pedagogy as a way of a holistic-creative thinking development of children and adolescents in the inclusive educational process. – In: INTED 2017: 11TH International Technology, Education and Development Conference,2017, p. 1110-1118. ISSN 2340-1079. [Web of Science]


252. Sorudeykin, K.A. Irrespective Priority-Based Regular Properties of High-Intensity Virtual Environments. – In: TELFOR 2012: 20th Telecommunications Forum, 2012, p. 510-513. ISBN 978-1-4673-2984-2. [Web of Science]


253. Vitanova, V.M. Hokuspokus eller en metode til bruk i andrespråksopplæringen? En studie av den alternative metoden suggestopedi og dens bruk i norskopplæringen for voksne innvandrere. Master’s thesis. Universitetet i Oslo, 2019.

Достъпно на: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/73219/1/VITANOVA_MASTER.pdf

254. Yanakieva, E., Mihaylov, N. Suggestopedia as an element of proactive educational environment in the professional preparation of pre-school teachers. // KNOWLEDGE- International Journal, 23, 2018, No 1, с. 75-81. ISSN 1857-923X.

Достъпно на: http://ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/download/3255/3253

Цитирано в:

 


255. Mohan, A., Thomas, E. Effect of background music and the cultural preference to music on adolescents’ task performance. // International Journal of Adolescence and Youth, 25, 2020, No 1, p. 562-573. ISSN 0267-3843. DOI 10.1080/02673843.2019.1689368. [Web of Science]

Цитирано в:

 

256. Матева, Г. Сугестопедия: как да разкрием резерви в процеса на чуждоезиковото обучение. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 3, с. 252-261. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf

 

257. Матева, Г. Сугестопедия: основни понятия и принципи в светлината на обучението по чужд език. // Чуждоезиково обучение, 45, 2018, No 1, с. 28-40. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Достъпно на: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2018/03/azbuki.bg_dmdocuments_Foreign_Language_1_18_GalyaMateva.pdf


258. Harizanova, S. Caring for the whole person in the EAP classroom. – In: Creative dimensions of teaching and learning in the 21st century, 2017, p. 321-330. ISBN 978- 94-6351-045-5. [Web of Science]


259.Mateva, G. Foreign language suggestopedia at school. // Pedagogika-Pedagogy, 92, 2020, No 4, p. 507-520. ISSN 0861-3982. [Web of Science]


260.Mateva, G. Foreign language suggestopedia for adult learners: teaching materials and teaching process. // Chuzhdoezikovo Obuchenie-Foreign Language Teaching, 45, 2018, No 6, p. 600-611. ISSN 0205-1834. [Web of Science]

Цитирано в:

 

261. Янакиева, Е. К. Функции искусства в суггестопедическо-десуггестивной концепции учебного процесса. // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири, 2016, No 1, с. 47-56. ISSN 2303-9744.

Достъпно на:

https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-iskusstva-v-suggestopedichesko-desuggestivnoy-kontseptsii-uchebnogo-protsessa/viewer

Цитирано в:

 

262. Попова, Н. Възпитанието чрез изкуство–шанс за хуманизиране на началното училищно образование. – В: Известия на съюза на учените – Варна, 2010, No 1, с. 150-153. ISSN 1310-6376.

Достъпно на: http://www.su-varna.org/izdanij/Izvestij-1-2010/Pages%20150%20to%20153.pdf

Цитирано в:

 

263. Adamson, R. Modern language teaching and grammar: An explicit relationship? // Forum for Modern Language Studies, 34, 1998, No 2, p. 170-183. ISSN 0015-8518. DOI 10.1093/fmls/34.2.170. [Web of Science]


264. Caine, G., Caine, R.N. Learning about accelerated learning. // Training and Development Journal, 43, 1989, No 5, p. 65-73. ISSN 0041-0861. [Web of Science]


265. Hokanson, S.G. Individual cognitive styles of university students and acquisition of Spanish as a Foreign Language. // Hispania-A Journal Devoted To The Teaching Of Spanish And Portuguese, 83, 2000, No 3, p. 511-520. ISSN 0018-2133. DOI 10.2307/346044. [Web of Science]


266. Long, D.R. Methodology and the teaching of Spanish in Twentieth century: Retrospective and bibliography. // Hispania-A Journal Devoted To The Teaching Of Spanish And Portuguese, 82, 1999, No 3, p. 383-396. ISSN 0018-2133. DOI 10.2307/346278. [Web of Science]

Цитирано в:

 

267. Gao, H.C., Chang, X.L., Ren, Z.J., Aickelin, U., Wang, L.M. Can Background Baroque Music Help to Improve the Memorability of Graphical Passwords? – In: Image Analysis and Recognition, 2010, Pt. II, Proceedings, 2010. ISBN 978-3-642- 13774-7. [Web of Science]

Можете да изтеглите целият списък с цитирания на публикациите на проф. д-р Георги Кирилов Лозанов за периода 1966-2022 година от тук. Списъкът е изготвен от НАЦИД, Дирекция “Научно-техническа и педагогическа библиотека”, 28.03.2022.

 

Справка за Impact Factor (Web of Science) на списанията, в които са намерени статии с цитирания на публикации на професор доктор Георги Кирилов Лозанов.

Публикуван със съгласието на НАЦИД