Сугестията при най-малките деца

(3-4 годишни)

СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА ТОТЕВА

учител в ДГ № 9 „Ален мак“ гр. Варна

Анотация:

Сугестопедията е наука, която се доказва във времето. Да, за жалост  тя стана популярна първо в  образователните системи на близки и далечни страни. Но проф. Д-р Георги Лозанов и за миг не е загубил вяра, че сугестопедията ще просъществува, че тя ще намери своето приложение и на родна земя. Още със създаването на Сугестопедията, за да се докаже нейната ефективност,тя се прилага при изучаване на чуждите езици, при ограмотяване о обучение по математика  в начален курс.

Сега , когато все повече сугестопедията намира приложение във всички етапи на образователната система:освен изучаване на чужди езици, в преподаване на различни учебни дисциплини от 1-12 клас, естествено и логично си задаваме въпроса: Може ли да приложим сугестопедията и при най- малките деца в ДГ(3-4 годишните)?

Отговорът е : Категорично ДА.

И това е така, защото седемте закона на Сугестопедията са приложими. Гениалността на проф. Д-р Георги Лозанов  е в това,че създавайки тези 7 закона, ако те се приложат и спазват стриктно,Класическата сугестопедия ще прояви  своите най-характерни и отличителни белези: „Учене,без учене” и „учене без напрежение и стрес” – както казва проф.д-р Г.Лозанов.

 

„Всичко ни въздейства. Природата, времето, цветовете“

Проф. Г. Лозанов

 

Изучавайки трудовете на проф. д-р Лозанов, все по-ясно осъзнавам и разбирам какво представлява сугестията и как тя ни моделира като личности, как влияе върху нашите чувства, емоции, поведение. Как формира вътрешния ни свят.

 Като възрастни, свободни хора ние имаме правото да се информираме, да избираме методите и източниците, от които да черпим знания, да избираме по какъв начин да се развиваме и израстваме като личности, на какви впечатления и внушения да се подложим за да развием характер, воля, да достигнем до върховете, към които сме се устремили.

Какво се случва обаче с най-малките- с нашите деца? Тези, които зависят от нас : от техните родители, учители, общество. Правим ли най-доброто за тях? Вярваме ли в скритите у децата сили и възможности и създаваме ли всички благоприятни условия за тяхната проява?

Тези въпроси ме подтикнаха към това да търся и прилагам възможно най-щадящите методи и средства за възпитание и обучение на деца. Така попаднах на науката сугестопедия.

 Сугестопедията е хуманна методика, тя стъпва върху възможността на личността да усвоява толкова количество информация, колкото пожелае, колкото е интересно. Тя се фокусира върху развитието на скрития потенциал на личността и на възможностите, за които ние дори не подозираме. Показва на човека какво може, а не какво не може.

Сугестопедията е най-добре развита при изучаването на чужди езици и начална училищна педагогика. Но дали е възможна и как се прилага тя при най-малките деца ( децата от предучилищна възраст). Възможно ли е сугестопедията да се използва и в детските градини?

Работя като детски учител в държавна детска градина. През изминалата година работих с деца от първа възрастова група (3-4 годишни).

В групата приехме общо 30 деца. Между тях имаше деца, които никога не се бяха отделяли от родителите си, бяха изплашени, тъжни, отказващи да приемат мястото, на което са попаднали. Имах и дете със специални образователни потребности.

На помощ ми се яви сугестопедията със своята приказност. Оказа се, че всички деца обичат приказките, особено ако са преки участници на случващото се в тях. Групата се преобрази, стопи се страхът, плача, мъката се замениха с любоптсво, радост, детски смях, песни, танци и игри. Адаптацията се случи бързо и леко за децата.

В традиционната  педагогика  учителят има ръководна роля. Той контролира целия учебен процес и продължителността на педагогическата ситуация. При сугестопедията учителят има подкрепяща функция. Той е в ролята на медиатор. В сугестопедичното занимание престижът на учителя е от огромно значение. За малките деца ние сме и учител, и майка, и приятел. Те са най-точните индикатори за регистриране на фалша и престореността. Ако си искрен с тях те приемат и те обикват безусловно.

При най-малките деца приказността е най-силния фактор който привлича вниманието им. Докато при по-големите деца има изградено умение за слушане в концертен сеанс, то при 3-4 год. това умение тепърва ще се формира.

При 3-4 г. деца редуването на тристъпната интонация в активния сеанс  се спазва, с тази разлика че в началото концертния сеанс има характер на куклено представление.

При пасивния сеанс,  се предоставя възможност на децата да работят с пластичен материал(мачкат, късат, залепят върху дъска), без да се изисква да изпълняват някаква конкретна задача.

Един сугестопедичен цикъл при по големите деца от предучилищна възраст продължава 5 дни. При най-малките също продължава 5 дни и преминава през всички етапи определени от проф. Д-р Георги Лозанов: Въведение, Концертен сеанс, Разработки, Представяне.

Първия ден е въведение и концертен сеанс. Въведението е с приказен герой- кукли, които съпровождат всяко сугестопедично занимание, съпровождат децата при изучаване на света около тях. Заедно с тях изпълняват задачките, слушат музика, пеят, танцуват, играят, пътуват.

По време на разработките учителя се отъждествява с приказните герои, които водят децата при следване на сюжетната линия.

В традиционната педагогика една педагогическа ситуация е 15мин. В сугестопедичните занимания както при по-големите, така и при по-малките деца времетраенето на заниманието не е строго  фиксирано. То може да продължи и 30 – 40 мин.

При структуриране на сугестопедичното занимание и при най-малките деца стриктно се спазват седемте закона. Във връзка с възрастовите особености на децата, които колкото са по-малки, по-бързо губят интерес, не умеят да стоят дълго време на едно място, учителят много деликатно трябва да следи промяната на настроенията, желанията, интереса и да умело да сменя дейностите.

Както и при по големите деца, така и тук всяка разработка трябва да е богато наситена с дейности, които да въздействат върху всички сетива (тактилни, зрителни, слухови, обоняние). Именно затова ни помага прилагане на богатата палитра от дидактични средства (демонстративен материал, игри, картини, музика).

 Съществен елемент и при малките, и при по-големите е организирането на учебната среда преди всяко  сугестопедично занимание – подредбата на различни табла, картини, които влияят на периферните перцепции и в даден подходящ момент учителя ще насочи вниманието на децата към тях.

Изключително важен момент е структурирането на заниманието при най-малките деца, защото ако при тях много бързо и лесно се осъществява убеждаването в нещо, то в същото време много бързо и лесно се губи концентрацията и интереса от страна на децата. Затова всяка разработка трябва да съдържа както повторяемост на игрите (които решават определени образователни задачи), така и голямо разнообразие в организационните форми, за да се привлича  бързо и лесно тяхното внимание.

Етапът – представяне при малките деца, това е затвърдяване на усвоените знания. Формата, в която може да се осъществи, отново може да бъде различна (куклен театър, музикална приказка, концерт и т.н.)

Важен елемент при сугестопедичните занимания и при най-малките е двуплановостта

„Ако не е овладяна двуплановостта, по добре да не се започва сугестопедичен процес“

д-р Лозанов.

Погрешно е да се мисли, че малките деца не могат да уловят фалша, искреността. Напротив те са изключително сензитивни, могат да уловят и най-малката несигурност, мимика, жест, промяна в настроението.

Според д-р Лозанов психиката ни има свои начини да регистрира фалша и престореността. Индикаторите на психиката, които бдят и дават сигнали, той нарича периферни перцепции.

При 3-4 год. все още речниковия запас от думи е много беден. Те не могат да се изразят вербално, не могат да изразят своите мисли, все още се учат да назовават и разпознават чувствата и емоциите. Сугестопедията дава възможност за свободен избор на действията, на начина по който ще реагират за да изразят своите усещания, преживявания и емоции.

След като, за да се обучаваме ние възрастните чрез метода сугестопедия е необходимо да се превърнем в деца- пеещи танцуващи, смеещи се, забравили всички грижи и проблеми на ежедневието, защо да не можем да използваме методиката при най-малките-тези за които не са нужни време и енергия да влязат в приказността, да вярват в измислени герои и чудесата на които са способни, да разговарят, пеят и танцуват с куклите.

Трябва да знаем, че сугестията при най- малките е много отговорен процес. Той не трябва да се омаловажава нито за миг,  защото познанието  и формирането на личността започват от ранно детство. Прилагането на сугестопедичния метод на работа ще позволи да съхраним детското любопитство  за много по-дълъг период  и за по-късен етап,  когато те ще трябва да осъществяват един по-сложен учебен процес. Още от най-ранна детска възраст сугестопедията като метод ме убеждава, че това е правилният начин за опознаване на света.

Всичко казано по- горе ни довежда до заключението, че класическата сугестопедия е не само възможна при най – малките, но е доказателство, че може безопасно да се разкриват резервите на личността.