ЧСУ Рьорих

ЧСУ "Рьорих"

email: myschool.roerich@gmail.com

Предметните области, в които ЧСУ “Рьорих” прилага Класическа сугестопедия са:

 

– Български език и литература;

– Английски език;

– Музика, вокално изкуство и пиано;

– Спорт и двигателна култура;

– Природни науки.

В училището работи екип от петима сугестопеди:

 

– Нина Стаматова – начален учител и учител по БЕЛ;

– Златина Димитрова – учител по музика и пиано;

– Евелина Кръстева – учител по английски език и вокално изкуство;

– Евдокия Раева – учител по физкултура и спорт;

– Радка Карагьозова – учител по английски език и природознание, съосновател и директор на ЧСУ “Рьорих”.

Класическа сугестопедия в начална училищна степен – иновативен проект на ЧСу „Рьорих”, одобрен от Комисията по иновации към МОН и Министерски съвет през 2017г.

Целта на иновацията „Класическа сугестопедия в начална училищна степен” е чрез въвеждане на метода на Класическата сугестопедия да се постигне:

 • по-нататъшно повишаване на качеството на средата и на обучението;
 • трайно усвояване на знания с лекота и радост, без стрес и страхове;
 • активиране на по-голям паметов и творчески потенциал у учениците;
 • усъвършенстване на ролята на учителя за емоционалния синхрон в учебната комуникация;
 • разработване на стимулиращи допълнителни дидактически материали;
 • активиране на възпитателния ефект на метода на класическата сугестопедия;
 • засилване на резонанса на изкуството в обучението;
 • постепенно глобализиране на темите в учебното съдържание и взаимовръзките част-цяло, цяло-част.

 

Педагогическият екип на ЧСУ”Рьорих” влага постоянно енергия и вдъхновение в изучаването на метода на класическата сугестопедия, създаден от проф. д-р Георги Лозанов, развит и обогатен в сътрудничество с проф. д-р Евелина Гатева. Мотивирана група от учители посвещава време и сили на продължаващо изследване на метода, разширяване на приложението му училищна среда и проучване на успешните практики в България и света.

Мотивите за създаване и развитие на иновацията са свързани със същностната философия на училището, която припознава и прегръща като свои ценностите и идеите, формулирани от д-р Лозанов в седемте закона на сугестопедията. 

В основата на образователната концепция на  ЧСУ ”Рьорих” от началото на неговото съществуване стои вярата в потенциала на детето и убедеността, че този потенциал се разкрива най-пълноценно в подкрепяща хармонизираща среда, в която се учи с радост със зрялото емоционално съдействие на учителя и с естетически балансираща роля на изкуствата.

Съществуващият синхрон на ниво ценности с метода на Класическата сугестопедия и опитът, който екипът ни доби като емпирично потвърждение за ефективността на метода за спонтанно разкриване на човешките резерви, повишаване на креативността и цялостното развитие на личността, ни мотивира да го прилагаме в учебната система на ЧСУ „Рьорих”.

Иновацията включва:

 • Прилагането на основните принципи на сугестопедичното обучение, формулирани от д-р Лозанов:
  • Учене при радостно и спонтанно спокойствие, постигнато чрез игри, хумор, стимулиращи нагледни материали и ведра релаксация
  • Динамично структуриране на учебния материал в глобални теми, в които присъстват постоянни живи връзки между частта и цялото
  • Създаване на нагласа за освобождаване на потенциала на мозъка и ума чрез майсторството на учителя да осъществи учебния комуникативен процес на нивото на този неограничен потенциал

 

 • Прилагане на специфичния модел на сугестопедично занятие с неговите етапи:
  • Въведение
  • Концертен сеанс
  • Разработка
  • Представяне на усвоеното от страна на учениците

 

Прилагането на тази специфична структура в комбинация с принципа на златното сечение в планирането на занятието е един от факторите, които случват чудото в сугестопедичната класна стая.

 

 • Усъвършенстване на учебната среда в класната стая и училищното пространство като цяло чрез:
  • Гъвкава вътрешна архитектура, нефронтално организирана класна стая, наличие на кътове за творчество, меки цветове, присъствие на образци на класическото изкуство
  • Специфични дидактични материали, стимулиращи въображението и периферните перцепции
  • Техническа осигуреност – мултимедия, звуковъзпроизвеждаща техника

 

 • Развитие на учителските компетентности в сферата на класическата сугестопедия