Етичен кодекс

Етичен кодекс, още известен като ‘код на поведение’ е официален документ, който установява очакванията относно организацията и хората, които работят в нея.

Защо да имаме сугестопедагогичен етичен кодекс?

За да:

  • предложим един друг начин на поведение и отношения, който отговаря на философията на сугестопедията и на идеята за носител на нова култура на общуване;
  • подкрепим разкриването на резервния комплекс на участниците в сугестопедичното общуване чрез поддържане на високи стандарти на сугестопедичното обучение;
  • предоставим отправна точка (benchmark) за хората, които работят сугестопедично с цел подкрепа и припомняне;
  • установим основа за създаване на нов тип учител като отношение и поведение;
  • послужи като знак за професионална зрялост на всеки участник в сугестопедичното общуване;

Моля, попълнете своите предложения за етичен кодекс във формата:


Get your free webform from Podio